Algemene Voorwaarden JustRight

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten van JustRight, de eenmanszaak van de heer mr. J. Boogaers handelend onder de naam JustRight, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56012748 (hierna te noemen: JustRight). JustRight is gevestigd aan de Coolsingel 6, 3011 AD te Rotterdam.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan JustRight worden gegeven, op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht. JustRight is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen eveneens alsdan van toepassing zijn, zoals hiervoor bedoeld.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts-)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door JustRight en/of alle (rechts-)personen voor wier handelen JustRight (wettelijk) aansprakelijk kan zijn.
 3. Cliënt is ervan op de hoogte dat JustRight dan wel de personen verbonden aan JustRight gebonden zijn aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde gedragsregels bij de uitoefening van de Diensten en aanvaard de eventuele gevolgen hiervan. Onder aan JustRight verbonden personen worden begrepen haar werknemers, de door haar ingeschakelde derden.

Artikel 2. Opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan JustRight, en niet aan een aan JustRight verbonden persoon. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Aanvaarding van de opdracht geschied namens JustRight door middel van het verzenden van een opdrachtbevestiging.
 3. De overeenkomst die tussen cliënt en JustRight tot stand komt bevat een inspanningsverbintenis en nimmer een resultaatsverbintenis.
 4. Het dossier van een opdracht wordt gedurende zeven jaar bewaard, waarna het JustRight vrijstaat het dossier te vernietigen.

Artikel 3. Honorarium en verschotten

 1. De kosten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht door JustRight omvatten het honorarium, (indien van toepassing) omzetbelasting en de verschotten.
 2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd (het aantal gewerkte uren) vermenigvuldigd met het geldende uurtarief voor de betreffende opdracht en eventuele vervolgopdrachten. Het uurtarief wordt bepaald door JustRight en zal onder meer afhankelijk zijn van de aard, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is JustRight bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief (jaarlijks) te wijzigen dan wel (jaarlijks) te indexeren.
 4. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die JustRight ten behoeve van cliënt betaalt (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels, transactiekosten, vertalingskosten, etc).

Artikel 4. Betaling

 1. JustRight factureert afhankelijk van de werkzaamheden in beginsel één maal per maand (achteraf).
 2. JustRight kan aan cliënt een voorschot in rekening brengen voordat de overeengekomen werkzaamheden worden aangevangen. JustRight is eveneens gerechtigd van cliënt betaling van een voorschot te verlangen indien cliënt op enig moment facturen van JustRight niet tijdig heeft voldaan dan wel te voorzien is dat cliënt facturen van JustRight niet tijdig zal voldoen. JustRight is gerechtigd het eventueel in rekening gebrachte voorschot bij het einde van de opdracht te verrekenen.
 3. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Cliënt is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van facturen van JustRight op te schorten en/of een beroep op verrekening te doen. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Indien cliënt ook na ontvangst van een (telefonische) herinnering dan wel aanmaning in gebreke zou blijven met betaling, is cliënt overeenkomstig artikel 6:96 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK)  (buiten-)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 5. Indien een (voorschot-)factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan JustRight, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de werkzaamheden opschorten dan wel de omvang van de werkzaamheden beperken. JustRight is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze (beperkte) opschorting.
 6. JustRight kan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden zijn de identiteit van cliënt vast te stellen en moet ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet bij de autoriteiten melden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Indien de uitvoering van een opdracht door JustRight mocht leiden tot aansprakelijkheid van JustRight, zal die aansprakelijkheid ongeacht de grondslag zijn beperkt tot een bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst van JustRight in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van JustRight komt.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van JustRight beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium dat in de betreffende zaak in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, met een maximum van € 10.000,00.
 3. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door JustRight een derde wordt ingeschakeld (waaronder mede begrepen vertalers, externe advocaten, deurwaarders) om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is JustRight niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan als gevolg van enig handelen en/of nalaten van deze derde.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen één jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij cliënt bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 5. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 6. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van voornoemde overeenkomst noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet als zij direct of indirect als belanghebbende zijn aan te merken. JustRight aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een cliënt, jegens derden.
 7. Cliënt vrijwaart JustRight tegen (verdere) aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor cliënt verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.


Artikel 6. Archivering

 1. JustRight archiveert na beëindiging van de opdracht, het dossier op digitale wijze gedurende 7 jaar. Na afloop van deze termijn staat het JustRight vrij om het dossier permanent te vernietigen.

Artikel 7. Klachten
1. In geval van een klacht van een cliënt over de uitgevoerde werkzaamheden, de kwaliteit van de werkzaamheden of de hoogte van de factuur dient deze schriftelijk te worden ingediend bij JustRight.
2. Met betrekking tot de afhandeling van klachten hanteert JustRight een klachtenregeling zoals gepubliceerd op de website: https://www.jrls.nl.  

Artikel 8. Gegevensverwerking

 1. Ten behoeve van de dienstverlening verwerkt JustRight diverse (persoons)gegevens.
 2. Op de verwerking van (persoons)gegevens is het Privacy Statement van JustRight, zoals gepubliceerd op https://www.jrls.nl van toepassing.

Artikel 9. Toepasselijk recht/ bevoegde Rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen JustRight en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alleen de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd om van enig geschil tussen JustRight en een cliënt kennis te nemen. JustRight heeft het recht om geschillen aan een bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van cliënt voor te leggen.
 3. JustRight komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover het betreffende beding niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
 4. De algemene voorwaarden zijn in verschillende talen gesteld. De Nederlandse tekst is leidend en tussen JustRight en cliënt bindend.


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13 October 2022. 2022.