Privacy staTement justright

Privacy Statement JustRight
Dit is het privacy statement van JustRight, de eenmanszaak van de heer mr. J. Boogaers handelend onder de naam JustRight, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56012748 (hierna te noemen: JustRight). JustRight is gevestigd aan de Coolsingel 6, 3011 AD te Rotterdam. In dit document wordt uitgelegd hoe JustRight omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht JustRight de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van de diensten van JustRight, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan JustRight of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de dienstverlening. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
JustRight verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Contact- en NAW-gegevens, al dan niet zakelijk, inclusief e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer;
- Foto;
- Geslacht;
- BSN-nummer in geval van dienstverband;
- Titel/functie;
-(zakelijke) financiële gegevens zoals rekeningnummers;
-Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door JustRight worden verwerkt, hebben ten doel om onder meer:
- Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
- Verbeteren van de dienstverlening;
- Het verrichten van betalingen dan wel het versturen en innen van facturen;
- Nakomen van wettelijke verplichtingen waaronder identificatie conform de Wwft);
- Het doen van marketing en communicatie uitingen (waaronder verzending van nieuwsbrieven nadat u zich hiervoor heeft aangemeld);
- Geschikte kandidaten te werven en te selecteren (sollicitatieprocedures);
- Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website; en
- Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten door JustRight worden persoonsgegevens verwerkt. JustRight verwerkt uitsluitend gegevens die JustRight noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die over u en uw gebruik van de dienst zijn verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met JustRight bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.jrls.nl indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De juridische diensten die JustRight biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig worden uitgevoerd. Daarnaast rust op JustRight de plicht om u te identificeren. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. U bent verantwoordelijk voor de gegevens die u verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor uw rekening en risico. Onder schade wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst als gevolg van foutieve gegevens.

Bewaartermijn
De door JustRight verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
JustRight deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht.

JustRight deelt uw (persoons)gegevens met IT-leveranciers, marketing- en communicatieserviceproviders en overige derde partijen die JustRight nodig heeft voor de uitvoering van de dienstverlening. Ook maakt JustRight gebruik van partijen in het kader van de uitvoering van de juridische dienstverlening zoals gerechtelijke instanties, deurwaarders, vertalers, accountants, notarissen, wederpartijen en overheidsinstanties.

Op JustRight kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. Mocht de betrokken derde in de zin van de wet ook worden beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke, van wordt geen verwerkersovereenkomst gesloten (zoals een accountant of notaris).

Beveiliging van Persoonsgegevens
JustRight neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en qua ernst van uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Uw (persoons)gegevens worden opgeslagen en gehost in ISO-gecertificeerde datacentra welke gevestigd zijn in Nederland dan wel binnen de Europese Unie.  

Cookieverklaring
JustRight maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. JustRight mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die JustRight gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat de website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Op de website van JustRight worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Dit heeft tot gevolg dat JustRight informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon.

Daarnaast maakt JustRight gebruik van tracking cookies. Met tracking cookies wordt uw bezoekersgedrag op de website bijgehouden, op basis waarvan een profiel wordt opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres e.d. en is uitsluitend bedoeld voor het afstemmen van advertenties op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk zijn.

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met JustRight via +31 10 360 2600 of via info@jrls.nl.

Gebruik Social Media
JustRight maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, en LinkedIn). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst JustRight u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
- Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
- Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
Recht op gegevenswissing.
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
-Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met JustRight.
-Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan JustRight, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan JustRight over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
- Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. JustRight staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop JustRight met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de heer mr. J. Boogaers via 010 360 2600 of info@jrls.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt JustRight u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. JustRight zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement
JustRight kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website wordt de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u worden verwerkt, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 13 October 2022.2022.