Klachtenregeling JustRight

Artikel 1. Begripsbepaling
In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:
1. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
2. klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
3. klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2. Toepassingsbereik
1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen JustRight, met inbegrip van de aan haar verbonden personen, en de cliënt.
2. Iedere advocaat van JustRight reageert op klachten conform deze klachtenregeling.  

Artikel 3. Doelstellingen
Deze klachtenregeling heeft tot doel:
a. Een procedure vast te leggen om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. bestaande relaties te behouden en verbeteren door klachten op een goede wijze te behandelen;
d. medewerkers te trainen om cliëntgericht te reageren op klachten;
e. de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Artikel 4. Informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze klachtenregeling is gepubliceerd op https://www.jrls.nl. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht, door middel van de Algemene Voorwaarden van JustRight en de Opdrachtbevestiging, erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 5. Interne procedure
1. Indien een cliënt JustRight benadert met een klacht, zal deze klacht worden doorgeleid naar de heer mr. J. Boogaers, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Indien de klacht betrekking heeft op de klachtenfunctionaris in zijn rol als advocaat, zal een vervangende klachtenfunctionaris worden aangewezen om als zodanig op te treden.
2. De klachtenfunctionaris stelt de advocaat over wie is geklaagd in kennis van de klacht, en stelt de cliënt en de advocaat in de gelegenheid een toelichting te geven.
3. De advocaat probeert samen met de cliënt tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst af. Als van deze termijn wordt afgeweken, laat de klachtenfunctionaris dit aan de cliënt weten met opgave van redenen. Tevens vermeldt de klachtenfunctionaris daarbij een nieuwe termijn waarbinnen hij de klacht zal beoordelen.
5. De klachtenfunctionaris informeert de cliënt en de advocaat schriftelijk van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld met aanbevelingen.
6. Als de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, informeert de cliënt de klachtenfunctionaris hierover en wordt het dossier gesloten.
7. Klachten die niet naar tevredenheid van de cliënt zijn opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Artikel 6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en de advocaat over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. De advocaat over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van zijn of haar contact met de cliënt en over een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de cliënt op de hoogte van de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8. Klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek een intern verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten en ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar worden de klachtenregeling alsmede de klachtregistratie intern op het kantoor besproken.

Deze klachtenregeling is voor het laatste gewijzigd op 13 October 2022.