Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht omvat niet alleen de aan- en verkoop van een huis of bedrijfspand. Ook andere rechtsgebieden die betrekking hebben op onroerende zaken en registergoederen, zoals het recht van hypotheek, vruchtgebruik of mandeligheid, vallen hieronder.

Wij adviseren u bij:

 • Koop / Verkoop
 • Contractbegeleiding
 • Aanneming van werk
 • Huurrecht bedrijfsruimte | kantoor en winkelruimte, horeca
 • Huurrecht woonruimte

Ondernemingsrecht

Wij bieden op alle terreinen die vallen onder het ondernemingsrecht deskundig advies en ondersteuning.

Vakgebieden:

 • Faillissementsrecht
 • Aanbestedingsrecht
 • Franchise- en samenwerkingsovereenkomsten
 • Totstandkoming en beëindiging van (duur)overeenkomsten
 • Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
 • Agentuur- en distributieovereenkomsten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Begeleiden van overnames en het opstellen van de bijbehorende documentatie
 • Begeleiden en voeren van onderhandelingen
 • Incasso van vorderingen

IT en privacy

IT-recht is een rechtsgebied dat voortdurend in ontwikkeling is. Wij staan onze cliënten bij met onder andere:

 • IT-contracten, zoals leverings- en implementatiecontracten van hardware en software, dienstverleningscontracten waaronder outsourcingscontracten, SaaS- en Cloud-contracten.
 • Begeleiding van IT-aanbestedingen.
 • IT-geschillen, bijvoorbeeld mislukte automatiseringsprojecten en niet of slecht functionerende software en haperende dienstverlening.
 • Advies over het Privacyrecht.
 • Advies over het internetrecht, zoals e-commerce, koop op afstand, toetsing van websites en algemene voorwaarden.

Mediarecht

Kritisch zijn tegen bepaalde mensen of bedrijven is niet strafbaar. Maar hier zijn wel grenzen aan verbonden. Het recht op vrijheid van meningsuiting is hier van toepassing tot een bepaalde grens. Meningen mogen niet onrechtmatig zijn of schadend voor de ander. Die grenzen staan beschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Als er publicaties zijn gedaan in online en/of offline media die niet door de rechtmatige eigenaar zijn gedaan, dan kan hierop aanspraak worden gemaakt. Er kan een verwijdering of rectificatie worden geëist van een niet correct geschreven artikel.

Er kan ook schadevergoeding worden geëist bij degene die het incorrecte artikel heeft geplaatst. In het geval een bedrijf schade is toegebracht, dan kan er bijvoorbeeld reputatieschade en omzetschade worden geëist.

INTElLECTUEEL EIGENDOM

Bij het woord “eigendom” denk je al snel aan iets tastbaars. Iets wat anderen zich niet zomaar mogen toe-eigenen zoals een huis of een fiets. Als het gaat om ideeën en concepten, bijvoorbeeld een uniek creatief idee, is het allemaal wat minder concreet. De waarde van Intellectueel Eigendom is het alleenrecht op jouw creatie.

JustRight helpt bij het beschermen van dat recht. Wij adviseren en procederen over verschillende intellectuele eigendomsrechten. Een onderdeel van onze dienstverlening is de registratie van woord- en beeldmerken.

Wij adviseren u bij:

 • Auteursrecht
 • Databankrecht
 • Merkenrecht
 • Handelsnaamrecht
 • Domeinnaamgeschillen

energierecht

In tal van situaties komt men in aanraking met het energierecht. JustRight is bekend met de gehele keten (toezichthouder, netbeheerders, leveranciers, afnemers) binnen de energiesector en volgt de ontwikkelingen. 

Het energierecht is een specialisatie die raakvlakken heeft met verschillende rechtsgebieden zoals het contractenrecht, ondernemingsrecht, IT- en privacyrecht, vastgoedrecht, insolventierecht, bestuursrecht en mededingingsrecht. Daarnaast is ook kennis van het Europese recht erg belangrijk.

JustRight adviseert en denkt met u mee bij diverse situaties, zoals:

 • Vragen rondom de aanleg van een net en de aansluiting op het regionale net van een netbeheerder.
 • Het oplossingsgericht te werk gaan bij het opheffen van een ongeoorloofde aansluiting op het elektriciteitsnet.
 • Het pro-actief meedenken met betrekking tot verduurzaming van commercieel vastgoed.
 • Het opstellen van commerciële contracten.
 • Geschillen met betrekking tot de overgang van vaste naar variabele energieleveringstarieven.
 • Geschillen rondom de eigendom van een elektriciteits- en gasnet na splitsing en/of gedeeltelijke verkoop van onroerend goed. 
 • Het begeleiden van bestuurs- en civielrechtelijke procedures.
 • Het begeleiden van vastgoedtransacties in samenwerking met deskundige notariskantoren.